Pro nájemníky‎ > ‎

Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD

 

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytných a jiných nájemních domech, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává vlastník domu tento domovní řád:

Část I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1 Užívání bytu (nebytového prostoru)

1. Základní práva a povinnosti pronajímatelů prostor v nemovitostech a správců nemovitostí (dále jen správce) a občanů i organizací při užívání pronajatých bytů upravuje občanský zákoník a při užívání prostor sloužící k podnikání (místností nesloužících k bydlení) také občanský zákoník.

2. Správce domu (v převážné většině případů příkazník nebo mandatář vlastníka nemovitosti jako mandanta) je povinen zajistit uživateli bytu (prostoru sloužícího k podnikání) plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním předmětu nájmu. Zejména je povinen odevzdat mu byt (prostor sloužící k podnikání) a jeho příslušenství ve stavu způsobilém pro řádné užívání, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat a podle možností i zlepšovat, provádět řádnou údržbu domu a jeho zařízení a zajišťovat řádně plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu (prostoru sloužícího k podnikání).

3. Správce domu je povinen vydat při odevzdání bytu (prostor sloužící k podnikání) jeho uživateli (nájemci, podnájemci) opis protokolu o předání a převzetí bytu (prostor sloužící k podnikání) podepsaný tím, kdo jednal za správce a nájemce, podnájemci. V protokolu musí být zejména uveden způsob nabytí práva byt či nebytový prostor užívat (nájemní smlouva), rozsah práva užívat byt (prostor sloužící k podnikání), jeho příslušenství, společné prostory a zařízení domu a popsán jeho stav a zařízení, v jakém je uživatel (nájemce, podnájemci) přejímá či odevzdává.

4. Uživatel bytu (prostor sloužící k podnikání) je povinen užívat jej, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb poskytovaných spolu s užíváním a zachovávat všechny předpisy o užívání bytového a domovního majetku. Je povinen dodržovat zásady sousedského soužití a ustanovení tohoto domovního řádu a vytvářet tak společně se správcem domu podmínky zaručující všem obyvatelům domu nerušené užívání bytů, místností ne sloužících k bydlení, společných prostorů a zařízení domu. Uživatel bytu či místností nesloužících k bydlení (nájemník, podnájemník, respektive vlastník) je povinen pečovat o ochranu majetku jak vlastního, tak i vlastníka nemovitosti před jakýmkoliv poškozením.

5. Uživatel, resp. Nájemce, podnájemci bytu (prostor sloužící k podnikání) nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v pronajatých prostorách a na zařízení bez předchozího písemného souhlasu správce, a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů (stavební řád) k takové úpravě nebo změně třeba souhlasu orgánu státní správy nebo jiné organizace, musí si vyžádat též tento souhlas.

Jedná se zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, odstraňování a vyměňování kamen, zejména osazování plynových a olejových kamen, vysekávání otvorů do komínů, zazdívání nebo pro ražení oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. Správce může žádat, aby věci upravené bez jeho souhlasu byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřizovat rozhlasové a televizní antény, resp. reklamní nebo firemní štíty na střechách, balkonech, lodžiích a fasádách (satelitní anténové kotouče) domu lze jen po projednání se správcem, a to postupem s ním písemně dohodnutým a odsouhlaseným.

6. Správce je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě (prostoru sloužící k podnikání) jen v dohodě s jeho nájemcem či podnájemcem. Nájemce, podnájemce musí však provedení úprav nařízených státním orgánem (státní stavební dozor) a nutných oprav plynoucích z udržovací povinnosti správci strpět.

7. Uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) je povinen umožnit pověřenému zástupci správce, aby provedl prohlídku bytu a jeho zařízení ve vhodné, předem sjednané době. Rovněž je povinen učinit taková opatření, aby v případě nutnosti, nebezpečí vzniku škody na majetku nebo životech či zdraví lidí (tj. např. při poruše vodovodního nebo plynového potrubí nebo elektrického vedení, při požáru, povodni a jiné živelní pohromě) zajistil v co nejkratší době otevření bytu, tj. např. zejména při delší nepřítomnosti mohl být vyrozuměn, ponechal klíče u sousedů, zajistil účast bezpečnostní služby apod.

Čl. 2 Udržovací povinnosti správce

1. Správce je povinen provádět řádnou údržbu a potřebné opravy společných částí domu. Není však povinen provádět údržbu a opravy, jejichž potřeba vznikla z příčin, za něž odpovídá nájemce či podnájemce.

Čl. 3 Udržovací povinnosti uživatele – nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání)

1. Nájemci, podnájemci bytů (prostor sloužící k podnikání) jsou povinni zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení.

2. Pronajímatel (jeho jménem správce) je oprávněn požadovat na uživateli, resp. Nájemci, podnájemci bytu (prostor sloužící k podnikání) úhradu škod, resp. náhradu oprav poškozeného zařízení, konstrukcí a součástí bytu (prostor sloužící k podnikání), které se zjistí při odevzdání bytu (nebytového prostoru) při skončení nájemního, podnájemního vztahu.

3. Uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě (prostor sloužící k podnikání) nebo v domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí, resp. byly u něj na návštěvě.

4. Pronajímatel - jeho jménem správce - je oprávněn požadovat, aby mu uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) prokázal, že je pojištěn proti vzniku takových škod (pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám) a že má uzavřenou pojistku domácnosti.

5. Uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správci potřebu těch oprav, které je povinen vlastník domu provádět na svůj náklad.

6. Nepostará-li se uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby bytu (prostor sloužící k podnikání) nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má správce právo učinit tak po předchozím upozornění uživatele, resp. Nájemce, podnájemce na jeho náklad sám.

Čl. 4 Úhrada za užívání bytu (prostor sloužící k podnikání) a za služby s tím spojené

1. Správce je povinen písemně oznámit novému uživateli (nájemci, podnájemci) bytu (prostor sloužící k podnikání) výši nájemného a záloh na služby a všem uživatelům (nájemcům) oznamovat případné změny i výši doplatku nebo přeplatku vyúčtovaných nákladů a plateb za služby.

2. Uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) je povinen oznámit správci do jednoho měsíce skutečnosti rozhodné pro stanovení nájemného a úhrad za služby, které jsou spojené s užíváním (nájmem, podnájmem) bytu (prostor sloužící k podnikání).

Čl. 5 Vrácení bytu (prostor sloužící k podnikání) po skončení užívání

1. Po zániku nájemní smlouvy je dosavadní nájemce, podnájemce (uživatel bytu, prostor sloužící k podnikání) povinen odevzdat užívané prostory správci ve stavu, v jakém je převzal, uklizené.

2. O vrácení a převzetí prostor sepíše správce protokol podle čl. 1 odst. 3 toho to domovního řádu. Je-li za zjištěné závady odpovědný nájemce, podnájemce, je povinen je na vlastní náklady odstranit, a to ve lhůtě a způsobem, který stanoví správce.

Část II.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Čl. 6 Užívání společných prostor a zařízení

1. Společných prostor a zařízení, jimiž se rozumějí všechny prostory a zařízení, které nejsou na základě platné smlouvy nebo z titulu vlastnického práva oprávněně užívány jedním nebo více uživateli (nájemci, podnájemci), se užívá jen k účelům, ke kterým byly určeny. Vchody, průjezdy, chodby a schodiště, dvory, půdy a jiné společné prostory se udržují volné.

2. Pokud je to účelné a možné, vyhradí správce na vhodném hygienicky nezávadném místě zvláštní prostor pro umístění dětských kočárků (pokud dům nemá kočárkárnu). V jiných společných prostorách není přípustné kočárky umísťovat. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu není ve společných prostorách zásadně dovoleno.

3. Správce zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu, pokud se uživatelé, resp. Nájemci, podnájemci bytů (prostor sloužící k podnikání) dobrovolně všichni nezaváží k provádění těchto prací. O čistotu a pořádek v prostorách, které jsou smluvně pronajaty k užívání nájemci, podnájemci nebo ke společnému užívání jen několika uživatelům, starají se tito uživatelé. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor nebo chodníku uživatel, resp. Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) nebo jiná zjištěná osoba, jsou povinni toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad správcem. Jestliže znečištění vzniklo provozem (např. přísunem nebo odsunem materiálu, zboží apod.) obchodní, stavební či jiné organizace, musí být odstraněno tím, kdo znečištění zavinil nebo z jehož provozu vzniklo, v pochybnostech ten, kdo užívá v domě prostor sloužící k podnikání nebo byt. Nelze-li zjistit, kdo za znečištění odpovídá, musí znečištění odstranit správce na náklady domu.

4. Smetí, odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem. aby byla zachována co největší čistota. Nádoby na tuhý domovní odpad (popelnice) musí být umístěny na místě přístupném obyvatelům domu, kde nezpůsobují hygienické nebo estetické závady a odkud lze nádoby bez zvláštních obtíží a časových ztrát vynášet ke sběrným vozům. Předměty, které nesmějí být do sběrných nádob ukládány suť, posekaná tráva suroviny určené pro tříděný odpad, nebezpečný či toxický materiál apod.

5. Domovní světlíky musí být udržovány v čistotě. Není dovoleno je přepažovat, ukládat v nich palivo nebo jiné předměty, odhazovat do nich odpadky a vyklepávat do nich jakékoliv předměty. Vyčištění světlíku musí zajistit v případě potřeby správce domu. Je-li znečištění světlíku způsobeno určitým nájemcem, podnájemcem nebo nájemci, podnájemci, pak je nebo jsou povinen nebo povinni toto vyčištění uhradit na vlastní náklady.

6. Odklízení sněhu z teras a balkonů smluvně spojených s určitým bytem (prostor sloužící k podnikání) nebo jinými nájemnými, podnájemními prostorami je povinností nájemců, podnájemců těchto bytů nebo prostor. Tito nájemci, podnájemci jsou rovněž povinni udržovat průchodnost okapů u teras a balkonů, zejména v zimní době, pokud jsou tato zařízení normálně přístupná.

Čl. 7 Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Správce je povinen zajistit pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech, pokud se s nájemci, podnájemci nedohodne jinak. Zajišťuje zejména mytí a stírání schodů a chodeb, zametání dvora či terasy, udržování čistoty ve společných prostorách ve sklepě a na půdě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové šachty a kabiny, průjezdů, zavírání a otevírání domu, osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostor v domě, dohlížení na společná zařízení domu, dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných správcem, provádění ostatních úkolů ukládaných majitelům domů státními orgány, je-li k tomu pověřen (např. vyvěšování vyhlášek apod.).

2. Schody a chodby je nutno mýt podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní je vlhkým hadrem stírat a čistit i zábradlí a výtahové kabiny, jednou za 30 dní čistit chodbu od sklepů, volné prostory ve sklepě, dvory či terasy, balkony (pokud nejsou smluvní součástí bytů nebo prostor sloužící k podnikání), alespoň jednou za rok čistit schodištní okna, osvětlovací tělesa, výtahové šachty a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení.

Čl. 8 Informační zařízení v domě

1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (např. neonové a jiné reklamy) mohou být umístěny na domech a uvnitř domu jen se souhlasem vlastníka, resp. správce domu, případně o tom musí být sepsána nájemní, podnájemní smlouva. Je-li k tomu třeba souhlas státního orgánu, musí být předem vyžádán.

2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je jeho vlastník a uvede svým nákladem vše do původního stavu.

3. V domech s více jak 2 byty (prostor sloužící k podnikání) je správce povinen každou nájemní jednotku označit řadovým číslem. Rovněž je povinen označit každé podlaží a umístit blízko domovního vchodu na dobře viditelném místě orientační tabuli s uvedením jednotlivých bytů, prostor sloužící k podnikání (včetně garáží) a jmen uživatelů – nájemců, podnájemníků. Dále musí uvést správce domu, telefon, jména osob (firmy) provádějících úklid domu.

4. Nájemci bytů a prostor sloužící k podnikání jsou povinni v blízkosti svých zvonků nebo na vstupních dveří (na místě k tomu určeném) vyznačit své jméno a jména podnájemníků, resp. označení firmy. Zvonkové tablo u vchodu do domu je předmětem údržby správce, povinnost označit příslušný zvonek je však povinností nájemce, podnájemce, resp. uživatele.

5. Nájemci, podnájemci garáží (případně dle dohody správce) jsou povinni z požárních důvodů opatřit místa v garáží údajem o svém jménu. Toto označení je možno učinit bezpečnějším způsobem, musí však zaručovat, že v případě požáru bude možno garáže evakuovat.

6. Správce umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou nájemci informováni o spojení na správce, policii, hasiče, lékaře, o opatřeních správce při provozu, opravách a údržbě domu, o havarijní - poruchové službě, příp. o nejbližších provozovnách potřebných služeb (opravy elektro a plynových spotřebičů apod.). Správce je povinen na nástěnce uveřejňovat všechna důležitá oznámení o opatřeních týkajících se údržby a užívání bytů, prostor sloužící k podnikání a společných prostorů a zařízení domu.

Čl. 9 Ostatní zařízení v domě

1. K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživateli, resp. nájemci bytu nebo prostor sloužící k podnikání, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti uživatele, resp. nájemce, podnájemce bytu nebo příslušníků jeho domácnosti nebo po skončení provozu v prostorech sloužících k podnikání.

2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo všem uživatelům a nájemcům bytů a nebytových prostor oznámeno.

Čl. 10 Klíče a jejich užívání

1. Každý uživatel a nájemce, podnájemce má právo na čip od hlavních vstupních dveří do domu (kde je umístěno Čp.) a do bytu (prostor sloužící k podnikání), a na jeden klíč ke každým dveřím v bytě. Další klíče od domu, bytu a popř. od výtahu apod. si uživatel (nájemce, podnájemce) může opatřit s vědomím správce na svůj náklad a bez nároku na náhradu.

2. Čip k domovním dveřím může být jen výjimečně a se souhlasem správce zapůjčen osobě, která v domě nebydlí (např. nebydlí-li manželé společně, při ošetřování nemocného příbuzného, pošťákovi, při donášce mléka, pečiva, novin do bytů apod.). Každý, kdo má domovní čip, je povinen v době, kdy má být dům uzavřen, za sebou zamykat.

3. Klíče od uzamykatelných společných prostor v domě, od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodu a plynovodu, a od strojovny výtahu jsou uloženy na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy, a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů musí být uvedeno na orientační tabuli nebo na nástěnce.

4. Uživatel (nájemce, podnájemce) bytu (prostor sloužící k podnikání) je povinen po zániku práva na užívání bytu, resp. nájemní, podnájemní smlouvy odevzdat správci všechny klíče, které měl k zámkům v domě, a to bez náhrady.

Čl. 11 Otevírání a zavírání domu

1. Dům je trvale uzamčen. V době, kdy má být dům uzavřen, musí být uzavřeny všechny vchody (i do dvora apod.).

2. Správa domu je povinna zajistit, aby byl na požádání umožněn oprávněným osobám přístup do domu i v době, kdy je dům uzavřen.

Čl. 12 Osvětlení domu

1. V době, kdy je dům uzavřen, osvětlují se hospodárně všechny vchody, schody a veřejně přístupné chodby v domě a také přístupy k domu, pokud je to nezbytné, a to podle potřeby tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob.

2. V případě poruchy proudu se správa domu postará o nouzové osvětlení chodeb, schodů a vchodu do domu.

Čl. 13 Sklepy

1. Sklepy jsou především určeny k ukládání sezóních věcí, jsou-li ve sklepě ukládány též potraviny, učiní uživatel bytu (prostor sloužící k podnikání) opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců,

2. Sklep musí být přístupný uživatelům bytů (prostor sloužící k podnikání), kteří mají platnou nájemní či podnájemní smlouvu, toto zabezpečí správa domu, aby každý uživatel bytu (prostor sloužící k podnikání) měl do sklepa nerušený přístup.

3. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě je zakázáno.

4. V době mrazů musí být sklepní okénka dobře uzavřena.

Čl. 14 Vyvěšování a vykládání věcí

1. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat v oknech a na balkonech. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala a aby vyvěšené věci nestínily okna jiných uživatelů bytů.

2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

Čl. 15 Klepání a čištění

1. Vyklepávat a vytřepávat jakékoliv předměty je dovoleno pouze na místech k tomu určených, vzdálených co nejvíce od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí uživatel bytu uvést do pořádku.

2. Na chodbách, schodištích, půdách, z oken a do světlíku není dovoleno čistit obuv, šatstvo ani jiné předměty.

Čl. 16 Domácí zvířata

1.Nájemce, podnájemce bytu (prostor sloužící k podnikání) nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě.

Čl. 17 Klid v domě

1. Uživatelé bytů (prostor sloužící k podnikání) jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí, bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

2. Právo na nerušený odpočinek po práci vyžaduje, aby v době nočního klidu, to je od 22 do 6 hodin, bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavačů prachu a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. Rovněž je třeba zejména v době nočního klidu ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí. Pokud někteří uživatelé, popř. nájemci bytů (prostor sloužící k podnikání) pracují v nočních směnách, je třeba na jejich upozornění omezit hluk v okolí jejich bytů i ve dne.

Část III.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 18 Pronajímatel

1. Tento domovní řád je vydáván pro potřeby domů (nemovitostí) činžovních, v nichž jsou užívány byty, resp. byty a prostor sloužící k podnikání nebo jen prostor sloužící k podnikání, které jsou ve vlastnictví soukromých osob či osoby.

 

 

Za vlastníka, správce Marie Buřilová,  605 501 623

 

 

V Praze dne 1. 1. 2015